top of page

Generelle vilkår

 
1. Innledning

FQ Enterprises AS, med organisasjonsnummer 925 061 042, (heretter omtalt som "vi") har utviklet et digitalt køsystem med tilhørende tilleggstjenester som er tilgjengelig på Layn.no ("Tjenestene")

Disse vilkårene regulerer våre kunders bruk av våre Tjenester.

Våre kunder er normalt brukersteder som ønsker å bruke Tjenestene for å organisere køordninger for deres besøkende (f.eks i butikk, restaurant, hentepunker m.m.).

I det følgende omtales kundene som "brukersted" og besøkende som trekker kølapp omtales som "besøkende".

Vilkårene gjelder også for besøkende så langt de passer.
 

2. Tjenestene

Tjenestene er beskrevet på www.layn.no eller i annen informasjon som sendes direkte til brukerstedet.
 

Tjenestene er tilgjengelig døgnet rundt, hver dag, men vi forbeholder oss retten til å stenge tjenesten helt eller delvis for en begrenset periode for å utføre nødvendig vedlikehold, oppdatering eller tekniske endringer.
 

3. Avtaleinngåelse og varighet

Avtalen inngås ved at brukerstedet bestiller tjenesten på nettstedet mot forskuddsbetaling.

Tjenesten blir tilgjengelig for brukerstedet når vi har mottatt betaling.
 

4. Priser og betaling

Med mindre prisen er oppgitt for de enkelte tjenestene vil de til enhver gjeldende priser på bestillingstidspunktet gjelde.

For løpende abonnementstjenester vil vi av og til justere prisene med virkning fra abonnement fornyes.

Med mindre annet fremgår ved bestilling vil vi viderefakturere for tjenester som leveres fra tredjeparter med et påslag.

Våre generelle betalingsvilkår vil gjelde ved fakturering. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter iht forsinkelsesrenteloven.  

5. Administrasjon og bruk av brukerstedets konto hos oss

Alle brukersteder må opprette en brukerkonto og betaler for tjenesten før tjenesten tas i bruk, med unntak av avtalte prøveperioder. Brukerkontoen er knyttet til den e-postadressen du oppgir ved registrering. Brukernavn og passord må ikke deles med uvedkommende.

Brukerstedet kan administrere sin konto på www.layn.no. Brukerkontoen vil blant annet inneholde informasjon om kjøpshistorikk og annen informasjon som er nødvendig for bruk av tjenesten. Brukerstedet må sørge for å oppdatere alle opplysninger om sin virksomhet.

Vi forbeholder oss retten til å slette brukerkontoer som er inaktive.

Vi verifiserer ikke om den som etablerer brukerkonto for selskapet har fullmakt til å inngå avtale på vegne av selskapet, og den som etablerer brukerkonto er ansvarlig for å betale for tjenestene. Brukerstedets representanter er ansvarlig for at de har nødvendig fullmakt til å inngå avtaler på vegne av virksomheter som skal betale for tjenesten.
 

6. Begrensning i bruk - videresalg

Tjenestene må ikke brukes på annen måte en beskrevet på våre nettsider. Tjenesten kan ikke videreselges, uten at det er særskilt avtalt.
 

7. Tredjepartstjenester og andre vilkår

Det gjelder særskilte vilkår for bruk av tilleggstjenester (f.eks meldingstjenester). Tjenester som leveres av tredjepart (f.eks betalingstjenester og meldingstjenester) reguleres av tredjepartens vilkår, selv om tjenestene faktureres av oss. FQ Enterprises er ikke ansvarlig for tredjepartstjenestene.

Brukerstedets egne vilkår gjelder ikke med mindre det er inngått særskilt avtale og det er angitt hvilke bestemmelser i disse vilkårene som fravikes.

For enkelte tilleggstjenester gjelder i tillegg særskilte vilkår som opplyses i forkant av bestilling.
 

8. Ansvarsbegrensning

Vår løsning skal gjøre opplevelsen av å stå i eller administrere en kø bedre for sluttkunde og brukersted. Feil kan imidlertid oppstå – blant annet fordi vi kontinuerlig utvikler og oppdaterer løsningen i tråd med våre kunders ønsker og behov.

Vi påtar oss imidlertid ikke ansvar for feil som oppstår, for eksempel at løsningen stopper eller det oppstår feil med kølapper el.,

Vårt ansvar omfatter under ikke noen form for indirekte tap (dvs tapt omsetning, fortjeneste eller lignende) eller krav fra tredjeparter. Vårt økonomiske ansvar og er under enhver omstendighet oppad begrenset til prisen for en måneds abonnement.
 

9. Immaterielle rettigheter

Brukerstedet får en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å bruke Tjenesten, inklusive software og andre komponenter som gjøres tilgjengelig på Layn.no.

Alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestene og deler av Tjenesten tilhører oss og overdras ikke til Kunden. Kunden skal ikke dekompilere eller på annen måte forsøke å tilegne seg eller bruke teknologien eller Tjenestene for andre formål.

 

10. Personopplysninger

Vi behandler personopplysninger om brukersted og besøkende for å oppfylle formålet med Avtalen i tråd med vår personvernerklæring og cookie-erklæring som er tilgengelig på www.layn.no.

Ved inngåelsen av Avtalen bekrefter brukerstedet å ha gjort seg kjent med innholdet i personvernerklæringen.

 

11. Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon

Avtalen inngås og endres med elektronisk kommunikasjon og brukerstedet aksepterer at avtaleinngåelse og informasjon knyttet til gjennomføring av avtalen og tjenesteinformasjon skjer i elektronisk form.

 

12. Oppsigelse og avslutning av avtalen

Forhåndsbetalte abonnement kan ikke avbestilles. Avtalen løper til abonnementsperioden er avsluttet eller så lenge brukerstedet har en aktiv konto hos oss.

Vi kan si opp avtalen ved brukerstedets vesentlig mislighold. Manglende betaling eller brudd på våre retningslinjer for bruk av Tjenesten anses som vesentlig mislighold.

 

13. Overføring av avtalen

Vi kan fritt overdra våre rettigheter og plikter til andre selskap så fremt det ikke får urimelige negative konsekvenser for brukerstedet.

14. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Enhver tvist som måtte oppstå med utspring i avtalen skal søkes løst i minnelighet ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær domstolsbehandling ved Asker og Bærum tingrett

bottom of page